Paradise@Thailand

ขอเป็นจักรเฟืองเล็กๆ ในการขับเคลื่อนการผลิต
และการใช้สื่อทุกประเภทอย่างสร้างสรรค์

ความเป็นมาของโครงการ

    เพื่อน ๆ รู้มั๊ยว่าการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้เมืองไทยมากแค่ไหน?

        ตลอดทั้งปี 2561 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวเมืองไทย 37.19 ล้านคน สร้างรายได้กว่า 2,000,000 ล้านบาท นี่ไม่รวมนักท่องเที่ยวในประเทศที่ใช้จ่ายเงินเพื่อท่องเที่ยวสูงถึง 1,000,000 ล้านบาท ทำให้เกิดเม็ดเงินสะพัดหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 3 ล้านล้านบาทด้วยกัน

        สำหรับในประเทศที่ใช้การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหลัก มักจะมีการจัดทำแผนแสดงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในแต่ละเมือง และมีรูปแบบที่สวยงาม คลาสสิค กระตุ้นความต้องการให้นักท่องเที่ยวมาเยือนและทำให้เกิดความประทับใจ ในขณะที่ประเทศไทย ใช้แผนที่ที่แจกฟรีจากบริษัททัวร์นำเที่ยว ซึ่งขาดความน่าสนใจ ขาดความคิดสร้างสรรค์ ไม่สวยงามเท่าที่ควรจะเป็น เพราะเป็นแผนที่ที่ขายโฆษณาแฝงมากกว่าเป็นแผนที่ให้ข้อมูลท่องเที่ยว แม้ในปัจจุบันนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่สืบค้นข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวจากโลกอินเทอร์เน็ตได้ด้วยตนเอง และสามารถเปิดแผนที่ใน Google map แต่ก็ยังขาดข้อมูลสำคัญในพื้นที่ที่คนท้องถิ่นเป็นผู้นำเสนอ และยังขาดข้อมูลในการเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละจุด

        ดังนั้น เพื่อให้แหล่งชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยวของไทยมีแผนที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม มีข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญของชุมชนในมุมมองใหม่ที่แตกต่าง ซึ่งอาจเป็นข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ชุมชนใหม่ที่ยังไม่เป็นที่รู้จัก มีเรื่องราวเนื้อหาที่ต่างออกไปจากเดิมที่เป็นมุมมองของคนพื้นถิ่น ซึ่งเป็นของเจ้าของพื้นที่หรือมุมมอง ของนักท่องเที่ยวที่ค้นพบสถานที่ที่มีชีวิตชีวาแห่งนั้น โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการคิดเชิงสร้างสรรค์และพัฒนาแผนที่ท่องเที่ยวด้วยตนเอง จึงเป็นที่มาของ “โครงการประกวดแผนที่ท่องเที่ยวไทยจากใจคนสร้างสรรค์” “Paradise@Thailand” เพื่อให้ผู้สนใจทั่วได้ร่วมสร้างสื่อสร้างสรรค์ด้านแผนที่ท่องเที่ยวแบบอินโฟกราฟฟิก โดยไม่จำกัดว่าเป็นแผนที่วาดด้วยคอมพิวเตอร์ หรือวาดด้วยมือ ผู้ชนะการประกวดจะได้รับเงินรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณจากผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย สร้างสรรค์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้


เกณฑ์การแข่งขัน

    หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกวด

        1.ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่เท่านั้น ไม่เคยใช้งานเผยแพร่ หรือได้รับรางวัลจากหน่วยงานใดมาก่อน
        2.ผลงานที่ส่งประกวดสามารถออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Photoshop, illustrator ฯลฯ หรือวาดด้วยมือก็ได้
        3.ผลงานที่ส่งประกวดเป็นภาพแผนที่ท่องเที่ยวในระดับชุมชน เมืองหรือจังหวัดใดก็ได้ในประเทศไทย 1
        4.เป็นข้อมูลซึ่งเป็นข้อเท็จจริง สถานที่จริงที่มีอยู่ในพื้นที่นั้น ประกอบด้วย เส้นทางแหล่งท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ สิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นสำหรับการท่องเที่ยว เช่น
        - แหล่งท่องเที่ยว
        - สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของชุมชน
        - จุดสำคัญที่สวยงามสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
        - ร้านค้า ร้านอาหาร สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ
        - ฯลฯ
        5.การออกแบบไม่จำกัดกรอบแนวคิด สี และธีมขึ้นอยู่กับไอเดียและความคิดสร้างสรรค์ของผู้เข้าประกวด
        6.ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องไม่ปรากฏเครื่องหมายการค้า ตรายี่ห้อ หรือสัญลักษณ์ใดๆ ไม่ใช้ภาพประกอบหรือภาพส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นลิขสิทธิ์ของบุคคลภายนอกปรากฏอยู่ในชิ้นงาน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ หากได้รับการร้องเรียนจากเจ้าของลิขสิทธิ์ถือเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของผลงานโดยตรง คณะกรรมการจะขอตัดสิทธิ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
        7.ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวด ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งคืนและสามารถนำผลงานที่ออกแบบและได้รับรางวัลไปเผยแพร่ในรูปแบบใดก็ได้
        8.ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของโครงการฯ ซึ่งจะขอสงวนสิทธิ์ในการนำไปเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์หรือปรับปรุงผลงานต่อไปเพื่อความเหมาะสมในการใช้งานจริง
        9.โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
        10.คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

Paradise@Thailand คือ?

       Paradise@Thailand เป็นโครงการภายใต้การสนับสนุนของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โครงการนี้ขอเป็นจักรเฟืองเล็กๆ ในการรวบรวมผลงานดีดีจากนักคิดนักสร้างสรรค์ทั่วประเทศ เพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนด้านการผลิตและการใช้สื่อทุกประเภทอย่างสร้างสรรค์


วัตถุประสงค์

 •เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ผู้อยู่ในแวดวงการท่องเที่ยว ได้มีส่วนร่วมในใช้พลังสร้างสรรค์ในการผลิตสื่อประเภทแผนที่ท่องเที่ยว
 •เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสำรวจข้อมูลการท่องเที่ยวในชุมชน/เมือง มีการจดบันทึกข้อมูลเส้นทางการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ในรูปแบบแผนที่ โดยไม่จำกัดไอเดีย
 •เพื่อสร้างความตระหนักในความสำคัญของการท่องเที่ยว กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี
 •เพื่อสร้างเว็บไซต์เก็บข้อมูลแผนที่ท่องเที่ยวโดยเปิดให้บุคคลทั่วไป สามารถดาวน์โหลดแผนที่สร้างสรรค์ได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประกวด

 •ประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ
 •ผู้ประกวด 1 คน สามารถส่งผลงานได้ 1 ผลงาน

ผลงานที่นำส่ง

 •แผนที่ขนาด A4 1 ฉบับ จัดส่งในรูปแบบไฟล์ png, jpg
 •แนวคิดของชุมชนท่องเที่ยวนั้น ๆ โดยย่อ
 •ประวัติโดยย่อผู้เข้าประกวด


กำหนดการ

 •เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2562
 •ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวด 12 สิงหาคม 2562
 •พิธีมอบรางวัล สิงหาคม 2562


รางวัล

 •รางวัลชนะเลิศ เงินสด 30,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ
 •รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 20,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ
 •รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 10,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ
 •รางวัลชมเชย (จำนวน 20 รางวัล) เงินสด 2,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ

ประกาศผลผู้ชนะ


รางวัลชนะเลิศ

พัชรินทร์ อินพรม

NAN TRAM

แนวคิดหลักสำหรับงานออกแบบในครั้งนี้ ผู้ออกแบบจะออกแบบผลงานผ่านแนวความคิด " NAN IDENTITY " คือ ต้องการให้การท่องเที่ยวโดยรถรางเมืองน่านมีความน่าสนใจมากขึ้น โดยเพิ่มเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของเมืองน่าน ผ่านการใช้ศิลปะเมืองน่านเข้าไปในการออกแบบ อาศัยศิลปะจิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร์มาร่วมใช้ในการออกแบบ และทำให้การท่องเที่ยวโดยรถรางเมืองน่าน สัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของความเป็นเมืองน่านมากขึ้นนั่นเอง.

ผลงานผู้เข้าประกวดทั้งหมดCONTACTS

EMAIL : Paradise.th2019@gmail.com
PHONE : 0639502265, 0891917110
FACEBOOK : Paradise Thailand
Line ID : @eut0386f (มี@)
Link : bit.ly/2QN0ecc
จำนวนผู้เข้าชม